2018-05-21

Uchwała nr XXXIV 290 2017

UCHWAŁA NR XXXIV/290/2017

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

z dnia 30 marca 2017 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu.

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2017 r. poz. 328), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

 

§1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2. Taryfy określone w §1 mają zastosowanie do rozliczeń za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Złocieniec dokonanych w okresie od dnia 01 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

Mirosław Kacianowski

 

Załącznik do

UCHWAŁY NR XXXIV/290/2017

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

z dnia 30 marca 2017 r.

 

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu.

 

  1. 1. Informacje ogólne.

 

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz określają warunki ich stosowania.

Taryfy ustala się na okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. oraz określa się warunki ich stosowania.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

1)      ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328), zwana dalej „Ustawą”,

2)      rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zapatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886,  z 2016 r. poz. 1301), zwane dalej „Rozporządzeniem”,

3)      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody  (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70).

 

Taryfowe ceny oraz stawki opłat abonamentowych dotyczą Odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu (ZWiK) na podstawie posiadanego zezwolenia z dnia 27.02.2003 r. GK.I.7033/1/2003 wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec.

 

2. Rodzaj prowadzonej działalności.

 

ZWiK prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o własny majątek.

 

Zakres działalności ZWiK Spółki z o.o. obejmuje w szczególności:

 

1)      ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą sieci wodociągowej, z studni głębinowych i urządzeń do usuwania żelaza i manganu w całej Gminie Złocieniec,

2)      odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  w oparciu o sieć kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnię ścieków typu biologiczno – mechaniczna w Złocieńcu,

3)      dokonywanie przeglądów i odbiorów technicznych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

4)      przejmowanie do eksploatacji zrealizowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

5)      realizowanie zadań związanych z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę z hydrantów ppoż. zainstalowanych na sieci wodociągowej,

6)      gromadzenie i przechowywanie dokumentacji projektowej i powykonawczej   urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

7)      opiniowanie planów rozbudowy Gminy w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8)      określanie wymagań technicznych zasilania w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych,

9)      określanie wymagań technicznych dotyczących jakości i ilości odprowadzanych ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych oraz sprawowanie kontroli nad ich przestrzeganiem,

10)  prowadzenie monitoringu podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

11)  zapewnienie funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,

12)  zapewnienie ochrony ujęć i stacji uzdatniania wody,

13)  obsługa punktu zlewnego na kanalizacji,

14)  dowóz wody beczkowozami,

15)  budowę sieci wodno-kanalizacyjnych i podłączeń do nieruchomości oraz urządzeń dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

16)  zaopatrywanie ludności w wodę ze zdroju wodociągowego,

17)  badania laboratoryjne wody i ścieków,

18)  wykonywanie przeglądów, badań technicznych oraz napraw pomp głębinowych i innych,

19)  instalowanie, naprawa oraz legalizacja wodomierzy.

3. Rodzaj i struktura taryfy.

 

W okresie obowiązywania taryf  ZWiK nie wprowadza podziału odbiorców na poszczególne grupy. Dla wszystkich odbiorców została określona jedna cena za dostarczanie wody i jedna cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane następujące ceny i stawki opłat :

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

1)      cena za m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców wyrażona w złotych za 1m3,

2)      stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie należności wyrażona w złotych/odbiorca/okres rozliczeniowy/ stosowana w rozliczeniach dokonywanych w oparciu o wskazania wodomierza,

3)      stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności wyrażona w złotych/odbiorca/okres rozliczeniowy/ stosowana w rozliczeniach dokonywanych na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody,

4)      stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług wyrażona w złotych/odbiorca/połączenie/miesiąc.

 

W zakresie odprowadzania ścieków

 

1)           cena za m3 odprowadzonych i oczyszczonych ścieków dla wszystkich odbiorców wyrażona w złotych za 1m3,

2)         stawka opłaty abonamentowej  za odczyt i rozliczenie należności wyrażona w złotych/odbiorca/okres rozliczeniowy/ stosowana w rozliczeniach dokonywanych w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego,/

3)         stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności wyrażona w złotych/odbiorca/okres rozliczeniowy/ stosowana w rozliczeniach dokonywanych na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody,

4)        stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług wyrażona w złotych/odbiorca/połączenie/miesiąc.

 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe dostarczanie wody.

Tabela   A.

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

 

Cena/stawka

opłat

 

Jednostka miary

 

1.

 

dostarczanie wody dla wszystkich odbiorców

 

4,69

 

zł/m3

 

2.

 

 

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za wodę co 2 m-ce – dla wszystkich odbiorców

 

6,48

 

zł/odbiorca/2 m-ce

 

 

3.

 

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za wodę co 1 m-c - dla wszystkich odbiorców

 

6,48

 

zł/odbiorca/1 m-c

 

 

4.

 

 

 

Opłata abonamentowa za rozliczenie należności za wodę  co 1 lub 2 m – ce dotycząca przeciętnych norm zużycia dla wszystkich odbiorców

 

3,53

 

zł/odbiorca/1lub2 m-ce

 

 

5.

 

 

 

Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług – dotycząca odbiorców bezpośrednio przyłączonych do sieci

 

2,50

 

zł/odbiorca/połączenie/

1 m - c

 

 

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Tabela B.

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

 

Cena/stawka

opłat

 

Jednostka miary

 

1.

 

 

2.

 

Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków dla wszystkich odbiorców

 

 

5,51

 

 

zł/m3

Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków opadowo-roztopowych do kanału ogólnospławnego przy braku opomiarowania

 

0,29

zł/m2

 

3.

 

 

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ścieki co 2 m-ce dla wszystkich odbiorców

 

6,48

 

zł/odbiorca/2 m-ce

 

 

4.

 

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ścieki co 1 m-c dla wszystkich odbiorców

 

6,48

 

zł/odbiorca/1 m-c

 

 

5.

 

 

 

Opłata abonamentowa za rozliczenie należności za ścieki  co 1 lub 2 m – ce dotycząca przeciętnych norm zużycia dla wszystkich odbiorców

 

3,53

 

zł/odbiorca/1lub2 m-ce

 

 

6.

 

 

 

Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług – dotycząca odbiorców bezpośrednio przyłączonych do sieci

 

3,25

 

zł/odbiorca/połączenie/

1 m - c

 

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%

 

5.   Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia oraz Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złocieniec.

 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

 

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Celem działania ZWiK jest świadczenie usług zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków.  Zakład realizuje swoje cele w oparciu o własny majątek oraz zezwolenia na prowadzenie zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego na czas nieoznaczony  Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec.

Oczyszczanie ścieków realizowane jest przez oczyszczalnię ścieków ZWiK przy ul. Sadowej 5 w Złocieńcu i wiejską oczyszczalnię w Rzęśnicy.

ZWiK eksploatuje  ok. 123 km sieci wodociągowej /długość sieci wg stanu na 31.12.2016r. oraz 111,6 km sieci kanalizacji sanitarnej /długość sieci wg stanu na   31.12.2016r.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków zakład obsługuje ok. 15.096 odbiorców.

 

 

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w:

1)      zezwoleniu na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2)      regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Złocieniec,

3)      umowach z  odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

4)      przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu zagwarantowania właściwej jakości usług ZWiK wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością w procesie produkcji i dystrybucji ISO 9001:2008, a także prowadzi stałą kontrolę parametrów jakości wody dostarczanej odbiorcom, monitorowaną całodobowo na wyjściu ze stacji uzdatniania wody przy ul. Piaskowej 6.

W 2013 r. Spółka przeprowadziła kompleksową modernizację technologii uzdatniania wody na ujęciu przy ul. Piaskowej 6 uzyskując parametry jakościowe poniżej norm określonych dla wody do celów spożywczych.

 

ZWiK zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnokanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

 

W budynkach znajdujących się na obszarze gminy Złocieniec wyposażonych w wodomierz główny/urządzenie pomiarowe, ilość wody/ścieków, dostarczonej/odebranych do/z nieruchomości ustala się na podstawie wskazań tego wodomierza/urządzenia. W budynkach nie posiadających wodomierza/urządzenia głównego ilość dostarczonej wody/ścieków określa się zgodnie z przepisami dotyczącymi  przeciętnych norm zużycia wody- dwa punkty poboru i jeden punkt odprowadzania ścieków w całej Gminie.

 

W razie niesprawności wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody ustala się na poziomie średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego i liczby miesięcy  nieprawidłowego działania wodomierza.

 

Szczegółowe warunki dostarczania wody i odprowadzania ścieków określone są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złocieniec oraz umowach zawieranych między spółką a odbiorcami usług.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i za odprowadzone ścieki na warunkach  i w terminach określonych w umowie, zgodnie z wystawioną fakturą.

 

6.3  Stawki opłaty abonamentowej dla poszczególnych odbiorców.

 

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego należności wg taryfowych  stawek opłat abonamentowych regulowane są przez odbiorców niezależnie od tego czy odbiorca usług pobierał wodę i odprowadzał ścieki.

Stawki opłaty abonamentowej skalkulowano dla poszczególnych odbiorców usług:

1)        za odczyt i rozliczenie należności wyrażona w złotych/odbiorca/okres rozliczeniowy/ stosowana w rozliczeniach dokonywanych w oparciu o wskazania wodomierza-urządzenia pomiarowego,

2)        za rozliczenie należności wyrażona w złotych/odbiorca/okres rozliczeniowy/ stosowana w rozliczeniach dokonywanych na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody,

3)       za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych- kanalizacyjnych do świadczenia usług wyrażona w złotych/odbiorca/połączenie/miesiąc.

 

6.4   Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji

kosztów.

Nie wprowadzono nowych metod alokacji kosztów, tym samym nie zmieniła się jakość świadczonych usług.

 

6.5  Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Przy ustalaniu taryfy, podstawę wyliczania cen i opłat za wodę i ścieki stanowiły dane z ewidencji księgowej, zgodne z wymogami Rozporządzenia.

Taryfa zapewnia:

1)      uzyskanie niezbędnych przychodów,

2)      eliminowanie subsydiowania skrośnego,

3)      motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,

4)      łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

 

Przy opracowywaniu taryf i ustalaniu poziomu niezbędnych przychodów nie ujęto należności nieregularnych wskutek regularnej windykacji należności.

Spółka nie dokonuje zakupu wody oraz wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jej posiadaniu.

 

Zastosowano następujące wskaźniki wzrostu kosztów:

1)      prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych –

a)      na 2017 r. - 101,3%

b)      na 2018 r. – 101,8%

2)      prognozowany średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu –

a)      na 2017 r. - 101,6%

b)      na 2018 r. - 102,0%

Materiały i energia

Koszty materiałowe oraz energię zaplanowano na podstawie kosztów roku obrachunkowego przy uwzględnieniu wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu.

Amortyzacja

Amortyzacja wyliczona została według planu amortyzacji i przewidywanych zwiększeń majątku trwałego.

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Wyliczono zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska za rok 2016.

Podatki od nieruchomości i środków transportowych

Koszty podatków wynikają z faktycznych deklaracji na 2017 rok.

Wynagrodzenia wraz z narzutami

Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami zaplanowano na podstawie kosztów roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie taryf przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przy uwzględnieniu różnic planowanych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w stosunku do poniesionych w 2016 roku.

 

6.6   Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych taryf

 

ZWiK nie planuje osiągnięcia zysku i nie przewiduje szczególnych korzyści ekonomicznych z zakładanych wpływów z zatwierdzonych zgodnie ze złożonym wnioskiem taryf na wodę i odprowadzenie ścieków.

Uzyskane przychody z wpłat odbiorców usług mają zapewnić samofinansowanie się ZWiK eliminując subsydiowanie skrośne i spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych na prowadzone zadania inwestycyjne związane z gospodarką wodno - ściekową.

 

 

Uchwałą z dnia 30 marca 2017r. nr XXXIV/290/2017 Rady Miejskiej w Złocieńcu zostały zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które obowiązują w okresie  od 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018r.

1) Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe dostarczanie wody.

Tabela A.

Lp

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłat

Jednostka miary

netto

brutto

1

Dostarczanie wody dla wszystkich odbiorców

4,69

5,07

zł/m3

2

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za wodę co 2 m-ce - dla wszystkich odbiorców

6,48

7,00

zł/odbiorca/2 m-ce

3

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za wodę co 1 m-c -  dla wszystkich odbiorców

6,48

7,00

zł/odbiorca/1 m-c

4

Opłata abonamentowa za rozliczenie należności za wodę co 1 lub 2 m-ce dotycząca przeciętnych norm zużycia dla wszystkich odbiorców

3,53

3,81

zł/odbiorca/1lub2 m-ce

5

Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług – dotycząca odbiorców bezpośrednio przyłączonych do sieci

2,50

2,70

zł/odbiorca/połączenie/1m-c

 

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

2) Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Tabela B.

Lp

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłat

Jednostka miary

netto

brutto

1

Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków dla wszystkich odbiorców

5,51

5,95

zł/m3

2

Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków opadowo-roztopowych do kanału ogólnospławnego przy braku opomiarowania

0,29

0,31

zł/m2

3

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ścieki co 2 m-ce dla wszystkich odbiorców

6,48

7,00

zł/odbiorca/2 m-ce

4

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ścieki co 1 m-c dla wszystkich odbiorców

6,48

7,00

zł/odbiorca/1 m-c

5

Opłata abonamentowa za rozliczenie należności za ścieki co 1 lub 2 m-ce dotycząca przeciętnych norm zużycia dla wszystkich odbiorców

3,53

3,81

zł/odbiorca/1lub2 m-ce

6

Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług – dotycząca odbiorców bezpośrednio przyłączonych do sieci

3,25

3,51

zł/odbiorca/połączenie/1 m-c

 

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się